May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Säännöt

Tarton Suomi-seuran säännöt on hyväksytty perustamiskokouksessa 27. elokuuta 2012.
Alkuperäisiä sääntöjä on muutettu ylimääräisessä yleiskokouksessa 28. tammikuuta 2014.

I Yleistä

1. Tarton Suomi-seura (jatkossa seura) on Etelä-Virossa asuvien Viron kansalaisten ja ulkomaalaisten yleishyödyllinen yhdistys.
2. Yhdistyksen nimi on:
Viroksi: Tartu Soome Selts
Suomeksi: Tarton Suomi-seura
Seura on perustettu 27. elokuuta 2012.
Seuran kotipaikka on Tartto, Viro.
Seuran hallituksen osoite on Tampere Maja, Jaani 4, 51007 Tartto, Viro.
3. Seura on juridinen henkilö, jolla on oma pankkitili, leima ja omat symbolit.
4. Seuran tilivuosi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.
5. Seura on perustettu määräämättömäksi ajaksi.

II Seuran tarkoitus ja toimintamuodot

1. Seuran tarkoituksena on:
1.1. toimiminen suomalaisten yhdyspaikkana, tiedon ja kokemusten jakaminen;
1.2. suomalaisen kulttuurin ja kielten esitteleminen ja säilyttäminen Virossa;
1.3. yhteyksien luominen ja kehittäminen suomalaisyhdistysten ja Virossa toimivien kulttuuriyhdistysten kanssa;
1.4. seuran jäsenten tai yhteistyökumppaneiden avustaminen.

2. Seuran toimintamuotoina ovat:
2.1. jäsentilaisuuksien järjestäminen;
2.2. suomalaiseen kulttuuriin ja kieliin liittyvien yleisötilaisuuksien, kurssien ja muun toiminnan järjestäminen;
2.3. seuran päämääriin liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen voittoa tavoittelematta.
2.4. myöntää avustuksia; avustukset voivat olla tavaroita, palveluita tai rahallisia avustuksia; avustukset myönnetään erikseen perustetusta avustustililtä; avustushakemus tulee esittää etukäteen kirjallisesti seuran hallitukselle; hallitus päättää avustusten saajat yleiskokouksessa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

III Seuran jäsenet, seuran jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

1. Seuran jäseneksi voi hakea luonnollinen henkilö, joka hyväksyy seuran säännöt.
2. Yleiskokous voi myöntää kunniajäsenyyden seurassa erityisen ansioituneelle henkilölle.
3. Seuran jäseneksi pyrkivä esittää seuran hallitukselle kirjallisesti yhteystietonsa ja hallitus hyväksyy jäsenyyden.
4. Hallitus voi mitätöidä jäsenyyden jäsenen kirjallisen ilmoituksen perusteella tai jos jäsen ei ole kolmeen vuoteen maksanut jäsenmaksua.
5. Hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, jos hän on oleellisesti rikkonut seuran sääntöjä tai on käytöksellään vahingoittanut seuran mainetta.
6. Erotetulla jäsenellä on mahdollisuus hakea jäsenyyden palauttamista yleiskokoukselta, jolla on asiassa lopullinen toimivalta.
7. Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä seuraan kannatusjäseniksi.

III. Seuran jäsenellä on oikeus:

3.1. osallistua seuran toimintaan ja seuran järjestämiin tilaisuuksiin;
3.2. asettua ehdolle ja äänestää seuran hallituksen ja tilintarkastajien valinnassa;
3.3. erota halutessaan seurasta.

IV. Seuran jäsenellä on velvollisuus:
4.1. noudattaa seuran sääntöjä ja hallituksen päätöksiä;
4.2. maksaa jäsenmaksua;
4.3. osallistua seuran toimintaan ja edistää seuran tarkoituksia;
4.4. välttää tahraamasta seuran mainetta ja tarkoitusperiä.
4.5 Seuran kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.
4.6 Seuran jäsenet eivät vastaa seuran taloudellisista velvollisuuksista.

V Seuran hallitus ja yleiskokous
1. Seuran korkein hallintoelin on yleiskokous, joka kutsutaan koolle kerran vuodessa. Hallitus ilmoittaa kirjallisesti jäsenluetteloon merkittyjä yhteystietoja käyttäen seuran jäsenille yleiskokouksen ajan ja paikan vähintään neljätoista päivää etukäteen. Ylimääräinen yleiskokous tulee järjestää kolmenkymmenen päivän kuluessa hallituksen päätöksestä tai jos sitä vaatii 1/10 seuran jäsenistä.
2. Yleiskokouksen toimivalta:
2.1. sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen;
2.2. seuran tarkoituksen muuttaminen;
2.3. seuran hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärän muuttaminen, hallituksen ja tilintarkastajien jäsenten nimittäminen ja erottaminen;
2.4. seuran jäsenmaksusta päättäminen;
2.5. seuran toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen;
2.6. hallituksen myöntämien avustusten hyväksyminen;
2.7. seuran hallituksen ja tilintarkastajien lausuntojen kuuleminen;
2.8. kunniajäsenten valinta;
2.9. seuran toiminnan lopettaminen tai yhdistyminen toiseen yhdistykseen.

VI Seuran yleiskokouksen päätökset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä avoimessa jäsenäänestyksessä, johon voi osallistua myös valtakirjalla. Henkilövaali on salainen, jos sitä vaatii yksi seuran jäsen. Jokaisella seuran jäsenellä on yksi ääni. Sääntöjen muuttamiseksi tarvitaan jäsenäänestyksessä vähintään 2/3 äänienemmistö. Seuran tarkoituksen muutokseen tarvitaan jäsenäänestyksessä 9/10 äänienemmistö. Yleiskokouksen muutospäätökseen osallistumattomien jäsenten hyväksyntä tulee esittää kirjallisesti. Hallituksen jäsenet eivät osallistu tilinpäätöksen hyväksyntään.
4. Yleiskokouksien välisenä aikana seuraa johtaa yleiskokoukessa korkeintaan kolmeksi vuodeksi valittu 3–5-jäseninen hallitus.
5. Seuran yleiskokouksen toimivaltaan kuulumattomat asiat ovat seuran hallituksen toimivallassa.

6. Hallituksen tehtävät:
6.1. seuran toiminnan suunnittelu ja sääntöjen mukaisen toiminnan käytännön järjestelyt toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa;
6.2. avustuksista päättäminen kirjallisen hakemuksen perusteella;
6.3. yleiskokouksen koollekutsuminen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu;
6.4. toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen;
6.5. seuran jäsenen hyväksyminen ja erottaminen;
6.6. seuran puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan valinta;
6.7. jäsenluettelosta huolehtiminen;
6.8. seuran edustajien valinta edustustehtäviin;
6.9. yleiskokouksen toimintaan kuulumattomista asioista päättäminen.

7. Hallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa, hallituksen kokous pidetään seuran puheenjohtaja tai 1/3 hallituksen jäsenten ehdotuksesta.
8. Yleiskokous voi erottaa koko hallituksen tai yksittäisen hallituksen jäsenen, jos tämä ei ole täyttänyt hänelle määrättyjä tehtäviä tai on kyvytön toimimaan hallituksessa.
9. Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen päätökset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
10. Hallitus valitsee seuran puheenjohtajan jäsentensä joukosta.
11. Seuran puheenjohtaja:
11.1. johtaa seuran toimintaa sekä seuran ja hallituksen kokouksia;
11.2. valmistelee hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita;
11.3. solmii sopimuksia seuran nimissä ja edustaa seuraa muissa oikeustoimissa ja viranomaisasioissa sekä oikeudessa;
12. Seuran puheenjohtajan estyessä hänen sijaisenaan toimii hallituksen määräämä henkilö, jolla on tässä tapauksessa kaikki puheenjohtajan oikeudet ja velvollisuudet.
13. Seuran yleiskokous valitsee seuran taloudellisen toiminnan seuraamiseksi tilintarkastajat kahdeksi vuodeksi. Tilintarkastajana ei voi toimia hallituksen jäsen tai kirjanpitäjä.
14. Tilintarkastajat tarkastavat vähintään kerran vuodessa seuran tilit ja esittävät tilintarkastuslausunnon seuran yleiskokoukselle. Yleiskokous hyväksyy tilintarkastajien lausunnon yhdessä tilinpäätöksen kanssa.

V Seuran omaisuus
1. Seura saa omistaa toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista omaisuutta.
2. Seuran taloudellinen toiminta perustuu jäsenmaksutuloihin, seuran järjestämien tilaisuuksien tuottoihin ja muihin tulonlähteisiin.
3. Seura vastaa velvollisuuksistaan kaikella omaisuudellaan.
4. Seura järjestää kirjanpitonsa laissa määrätyllä tavalla.

VI Seuran toiminnan lopettaminen

1. Seuran toiminta lopetetaan yleiskokouksen päätöksellä tai muilla lainsäädännössä määrätyillä perusteilla.
2. Päätös seuran toiminnan lopettamisesta on hyväksytty, jos sen puolesta äänestää yleiskokouksen jäsenäänestyksessä 3/4 äänienemmistö .
3. Seuran toiminnan lopettamiseksi yleiskokous nimittää pesänhoitajat, jotka lopettavat seuran toiminnan, perivät saatavat ja maksavat velat.
4. Seuran toiminnan päättyessä velkojen suorittamisen jälkeen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan lopetuspäätöksen tehneen yleiskokouksen määräämällä tavalla rekisteröidylle yhdistykselle tai julkisoikeudelliselle yhteisölle.
5. Seuran yhdistyminen toisiin yhdistyksiin tai jakautuminen muiksi yhdistyksiksi tapahtuu laissa määrätyllä tavalla.